Knihy vydavateľstva: Belianum

 

Triediť podľa

Filtrovať:   Počet položiek: 66
 


 
Belianum | 2015
Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923.
Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti a...viac info
Naša cena:14,15 €
(zľava5%, ušetríte0,75 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2014
Záujem zostaviť publikáciu venovanú stému výročiu narodenia Alfonza Bednára (14. október 1914) vyplynul celkom prirodzene z presvedčenia, že kľúčová postava našich literárnych, ba širšie – kultúrnych dejín druhej polovice 20. storočia si takúto...viac info
Naša cena:5,22 €
(zľava5%, ušetríte0,28 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2014
Vysokoškolské skriptá An Introduction to the Study of the English Language sú určené poslucháčom študijných programov Anglický jazyk a kultúra a Učiteľstva anglického jazyka a literatúry. Skriptá pozostávajú z dvoch častí, diachrónnej - vývin anglického...viac info
Naša cena:4,80 €
(zľava5%, ušetríte0,25 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2013
Cieľom práce je predstaviť človeka v dynamike meniacich sa spoločensko-kultúrnych podmienok, v ktorých sa chronologicky reflektuje historický obraz človeka v gréckej a stredovekej filozofii, v období humanizmu a renesancie, novovekej, voluntaristickej,...viac info
Naša cena:9,45 €
(zľava5%, ušetríte0,50 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2014
Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov denného a externého bakalárskeho štúdia, študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy. Pri tvorbe učebných textov sa vychádzalo zo základov všeobecnej didaktiky. V praktických aplikáciách sú texty...viac info
Naša cena:7,65 €
(zľava5%, ušetríte0,40 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2013
Zborník vedeckých prác predstavuje možnosť obohatenia a získania nových inšpirácií, vedúcich k účinnejšiemu vytváraniu širšieho politického a spoločenského konsenzu v záujme úspešného pôsobenia SR v EÚ....viac info
Naša cena:7,70 €
(zľava5%, ušetríte0,40 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2013
Vysokoškolské skriptum predstavuje prvú časť trojdielnej rady. Je určené pre študentov germanistiky, ktorým má slúžiť ako sprievodný materiál k prednáškam a podať im prehľad základných informácií z oblasti germanistickej štylistiky. V prvej časti sa...viac info
Naša cena:7,12 €
(zľava5%, ušetríte0,37 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2015
Tieto vysokoškolské skriptá sú určené pre poslucháčov germanistiky na vysokých školách. Slúžia ako študijný materiál pre štúdium predmetu „Úvod do štúdia nemeckej literatúry“. V siedmich kapitolách približujú študentom základné nemecké literárnovedné...viac info
Naša cena:5,08 €
(zľava5%, ušetríte0,27 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2014
Vysokoškolská učebnica sa v desiatich kapitolách zoberá reáliami USA, zameranými na široký diapazón tém: povahu a podstatu pojmu kultúrne, respektíve americké štúdiá, topografiu a regionálne názvoslovie, proces vzniku amerického národa v historických a...viac info
Naša cena:6,74 €
(zľava5%, ušetríte0,35 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2015
Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti. Autori prinášajú parciálnu časť výsledkov z výskumu,...viac info
Naša cena:15,87 €
(zľava5%, ušetríte0,83 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2013
Hlavnou témou monografie je študijný prehľad zachytávajúci vývinové tendencie v americkej židovskej ženskej literatúre od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Prvá kapitola poskytuje historický prehľad prenikania židovskej literatúry na americkú...viac info
Naša cena:6,65 €
(zľava5%, ušetríte0,35 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2014
Vysokoškolská učebnica obsahuje základné poznatky z chémie otravných látok. Jednotlivé ukazovatele charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností súčasných otravných látok tak, ako sa historicky vyvinuli od...viac info
Naša cena:12,35 €
(zľava5%, ušetríte0,65 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Kolektív autorov
Belianum | 2013
Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej praxi....viac info
Naša cena:18,05 €
(zľava5%, ušetríte0,95 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2013
Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho manažmentu. Zároveň prináša...viac info
Naša cena:13,30 €
(zľava5%, ušetríte0,70 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

 
Belianum | 2014
Cieľom práce bolo vymedziť a definovať pojem anglicizmus, ktorý sa zvykne v lingvistike úzko vnímať ako jednotka prevzatá „len“ z anglického jazyka. Cieľom výskumu bolo zaradiť excerpované anglicizmy do jednotlivých skupín na základe klasifikácie...viac info
Naša cena:4,27 €
(zľava5%, ušetríte0,22 €)
Tovar nie je možné vložiť do košíka
Titul nie je skladom u dodávateľa.
Informovať o dostupnosti

Triediť podľa

 


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect