Reklamačný poriadok

 

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho. Reklamačný poriadok bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti internetového kníhkupectva ePlanet.sk (ďalej len "predávajúci") a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci").

 

Aká je záručná doba zakúpeného tovaru?

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Práva a nároky zo zodpovednosti za vady má kupujúci v zmysle vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka. Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Na čo všetko sa záruka vzťahuje?

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania /napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod./. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.

 

Ako postupovať pri reklamácii?

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

  • po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom /v druhu, v množstve alebo v cene/, alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, informujte nás bezodkladne o zistenej skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
    UPOZORNENIE: Zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy /roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod./ v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
  • v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar zaslať alebo doručiť osobne na adresu predávajúceho (ePlanet.sk, s.r.o., V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen) spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
    DOPORUČENIE: Tovar doporučujeme zasielať späť doporučene, dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Dôkladne si uschovajte podací lístok. V prípade straty zásielky je to váš jediný dôkaz o jej zaslaní.

 

Aká je doba vybavenia reklamácie?

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci vymenený tovar prevzal, sa nepočíta do záručnej doby.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 


Vyberte si
Časopisy

Nákupný košík
@#160
Cena: 1,87 €
zľava15%
Cena: 8,98 €
zľava5%
Cena: 3,04 €
zľava5%
Cena: 3,00 €
zľava56%

statistics NetDirect