Obchodné podmienky platné do 4.2.2013

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Predmet zmluvy
 3. Povinnosti predávajúceho
 4. Povinnosti kupujúceho
 5. Miesto plnenia
 6. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy
 7. Cena a platenie
 8. Dodacie lehoty
 9. Dodacie a platobné podmienky
 10. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)
 11. Právo na vrátenie tovaru
 12. Knižný spravodaj
 13. Záverečné ustanovenia
 1. Všeobecné ustanovenia
  Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ePlanet.sk, s.r.o. IČO: 36 648 884 (ďalej len "predávajúci") a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci") a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

  Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

  Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z registrácie zákazníka v internetovom kníhkupectve ePlanet.sk.
 2. Predmet zmluvy
  Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v elektronickej objednávke (ďalej len "tovar"). Informácie o tovare uvedené na stránkach internetového kníhkupectva sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.
 3. Povinnosti predávajúceho
  Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
  - správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  - tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

  Objednaný tovar bude adekvátne zabalený. Zásielky sú podľa rozsahu tovaru najčastejšie zasielané v protinárazových obálkach so vzduchovou bublinkovou vrstvou, ktorá chráni predmety vo vnútri obálky.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  - za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,
  - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou,
  - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 4. Povinnosti kupujúceho
  Kupujúci sa zaväzuje:
  - zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  - objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

  V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 5. Miesto plnenia
  Miestom plnenia je adresa: ePlanet.sk, s.r.o., V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen.
 6. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy
  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom povinne predpísaných údajov a náležitostí. Na prijatie objednávky sa nevyžaduje jej formálne potvrdenie predávajúcim. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 7. Cena a platenie
  Ceny uvedené v internetovom kníhkupectve sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.

  Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

  V každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim.
 8. Dodacie lehoty
  Dodacia lehota začína plynúť pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom obdržania záväznej objednávky.

  Pri detaile každého tovaru je uvedená lehota, v ktorej predávajúci zvyčajne expeduje tovar.

  On-line objednané pripravované tituly sa predávajúci zaväzuje dodať podľa vyššie uvedených termínov bezprostredne po dátume vydania.

  Dodacou lehotou 24 hodín sa rozumie jeden pracovný deň. Tovar objednaný počas víkendu alebo vo sviatok bude expedovaný do 24 hodín od prvého pracovného dňa po sviatku či víkende. K termínu expedície je potrebné pripočítať čas na doručenie zásielky.

  V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať kupujúcemu podľa vyššie uvedených termínov, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak je tovar pripravený na expedíciu v mieste plnenia najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar kupujúcemu, je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky zaplatené kupujúcim. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené viz. major alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

  V prípade objednania viacerých tovarov s rozdielnou dodacou lehotou, bude tovar kupujúcemu doručený naraz v jednej zásielke podľa termínu najdlhšej dodacej lehoty. V prípade, že kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je potrebné to uviesť v poznámke objednávky, prípadne kontaktovať predávajúceho mailom alebo telefonicky. V tomto prípade však kupujúci platí náklady na doručenie každej zásielky jednotlivo.
 9. Dodacie a platobné podmienky
  Dodacie a platobné podmienky predávajúceho sú uvedené na stránke: Spôsoby platby a doručenia
 10. Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)
  Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho. Možnosť stornovania objednávky a postup pri reklamácii tovaru sú uvedené na samostatných stránkach.
 11. Právo na vrátenie tovaru
  V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Postup pri vrátení tovaru je uvedený na samostatnej stránke.
 12. Knižný spravodaj
  V súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. Zákon o reklame sa kupujúci môže registrovať k odberu obchodných informácií o knižných novinkách (ďalej len „Knižný spravodaj“), ktoré predávajúci zasiela maximálne 1x týždenne.

  Kupujúci má možnosť upraviť si Knižný spravodaj podľa oblastí, ktoré ho zaujímajú. Odhlásiť sa z odberu má možnosť kedykoľvek.
 13. Záverečné ustanovenia
  Tieto obchodné podmienky platia v internetovom kníhkupectve ePlanet.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia platných obchodných podmienok.

  Platné od 1. júla 2008

 

> na začiatok stránky


Vyberte si
Časopisy


statistics NetDirect